Samhandelsbetingelser


1. Anvendelse

 

1.1. Nedenstående samhandelsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

2. Kørsel og tømning

 

2.1. afhentning foretages med udgangspunkt 1,5 måneds mellemrum. Afhentning af dæk sker som udgangspunkt i forbindelse med tømning af andre kunder i nærliggende område eller efter bestilling fra kunden. Bestilt serviceydelse vil finde sted førstkommende tidspunkt, bilen er i det pågældende område.

I områder, hvor Øksendal Dæk kommer dagligt, vil tømning/udførsel kunne finde sted inden for ca. 24 timer fra modtaget bestilling. Ved speciel afhentning, som f.eks. weekendafhentning, forbeholdes ret til en frist på 10 hverdage fra modtagelse af ordre.

2.2. Kunden er forpligtet til at holde adgangsvejen til dækkene ryddet for såvel parkerede biler og henstillede genstande som for sne m.v. Hvor adgangsforholdene umuliggør tømning af dæk, forbeholder Øksendal Dæk sig ret til at fakturere 1500 kroner + moms for forgæves kørsel.

2.3. Øksendal Dæk skal have uhindret adgang til dækkene. Kunden er derfor forpligtet til at udlevere nøgle/nøglebrik/adgangskort til porte m.m. pr. affaldsfraktion, inden aftalen træder i kraft.

2.4. Tømnings- og transportpriser reguleres to gange årligt i hhv. april og oktober måned.

3. Priser og betaling

3.1. Øksendal Dæk's priser er individuelt aftalt og fastsat for kørsel inden for normal arbejdstid. For kørsel, der rekvireres til udførelse lørdag/søndag, på helligdage eller på hverdage uden for normal arbejdstid, beregnes tillæg eller justeringer i prisniveau.

3.2. Hvis der som følge af love eller overenskomster med faglige organisationer sker ændringer i Øksendal Dæk's lønudgifter eller forekommer andre omkostningsstigninger, reguleres vores priser med den procent, hvormed Øksendal Dæk's udgifter er blevet ændret gennem de pågældende love, overenskomster eller øvrige omkostningsstigninger.

De samlede behandlingsomkostninger for håndtering af Udtjent autogummi reguleres tillige, når Øksendal Dæk's omkostninger til håndtering og dækning af deponi-, forbrændings- og affaldsafgifter o.a. ændres.

Der tages forbehold for generelle prisstigninger herunder prisændringer affødt af øgede miljø- og sikkerhedsmæssige krav. 3.3. Såfremt det miljøgodkendte/registrerede behandlingsanlæg ændres, fra det i aftalen nævnte, stiger/falder time-/tømnings-/kørselsprisen, svarende til ændringen i køretid.

3.4. Udbetaling af honorar udbetales en gang hver den 15. i forudgående måned plus løbende måned. Dette sker i forbindelse med indberetning og modtagelsen af miljøtilskud fra Dækbranchens miljøfond.

3.5.Har kunden bestilt en betalt ordre, skal kundens betaling ske i henhold til fakturering fra Øksendal Dæk's betalingsbetingelser. Betaling forfalder 8 dage fra fakturadato.Efter forfaldstid beregnes morarenter i henhold til renteloven over for forbrugere. Øvrige kunder pålægges 1,5% pr. måned i rente. Ved fremsendelse af betalingspåmindelse opkræves et rykkergebyr på 100 kroner, samt kompensations gebyr på 310 kroner

Hver faktura pålægges de til enhver tid gældende administrations- og håndteringsgebyrer samt miljøgebyrer.

3.6. En gang om måneden tilskrives fakturaen et dieseltillæg. Dette udgør et samlet procenttillæg for summen af ydelser, som vedrører kørsel/tømning og øvrige serviceydelser, som er omfattet af dieselforbrug. Procenttillægget reguleres i henhold til brændstofprisudviklingen.

3.7. Betaling for kørsel ud over det aftalte sker i henhold til særskilt pris-beregning.

3.8. I anførte priser, der inkluderer omkostningerne til bortskaffelse af affald, ligger følgende vægtforudsætning for brændbart affald til grund, hvis ikke andet er aftalt: volumenvægt: op til 85 kg/m3. Overskrides vægtforudsætningen, vil overvægt blive faktureret. Der opkræves et vederlag for omkostninger i forbindelse med udlæg til bortskaffelse.

3.9. Lovpligtig færdselsskiltning samt vejarealafgift i forbindelse med midlertidig opstilling af containere ved f.eks. byggerier kan være påbudt i enkelte kommuner. De til enhver tid gældende omkostninger og afgifter herfor pålægges fakturaen.

4. Kundedata

3.1. Øksendal Dæk gemmer kundedata i form email, telefon nummer, cvr nr. adresse og lign. 

3.2. Kunden erklærer ved afgivet ordrer at kundens oplysninger må bruges til markedsføring, samt udsendelse af vigtige informationer vedr. ændringer, nye produkter, herunder løsninger til affaldshåndtering.

5. Accept af vilkår

5.1. Kunden accepter ved afgivet ordrer/bestilling af afhentning af dæk, at være indforstået med overstående, samt at have læst og forstået Øksendal Dæk's vilkår for samarbejde mellem Øksendal Dæk og den pågældende virksomhed.


Se også: Ansvarsfraskrivelse